PATVIRTINTA
Vievio pradinės mokyklos
Direktoriaus 2010 m. birželio 18 d.
Įsakymu Nr. 18V-185


PAILGINTOS DARBO DIENOS GRUPĖS
TVARKOS APRAŠAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Šis pailgintos darbo dienos grupės tvarkos aprašas reglamentuoja Vievio pradinės mokyklos (toliau – Mokykla) pailgintos darbo dienos grupės (toliau – Grupė) veiklą.
2. Grupė savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vyriausybės nutarimais, Jungtinių Tautų Vaiko teisių konvencija, Švietimo įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo ministerijos norminiais aktais, bendrosiomis programomis, pradinio ugdymo samprata, Elektrėnų savivaldybės tarybos sprendimais, Mokyklos nuostatais, darbo tvarkos taisyklėmis bei Elektrėnų savivaldybės švietimo, kultūros ir sporto skyriaus pailgintos darbo dienos grupės veiklos organizavimo rekomendacijos.
3. Grupė – tai tėvų prašymu suburta ir direktoriaus įsakymu patvirtinta grupė mokiniams, kuriems teikiama švietimo paslauga po pamokų.

II. PAILGINTOS DARBO DIENOS GRUPĖS TIKSLAS

4. Grupės tikslas – plėtoti vaikų socializacijos galimybes, skatinti kultūrinės ir pilietinės brandos ugdymą, užtikrinti saugų užimtumą po pamokų.
5. Grupės uždaviniai:
5.1. gerinti vaikų ugdymo(si) kokybę, plėtoti užimtumo kryptis ir formas, skatinti vaikų užimtumo įvairovę;
5.2. teikti socialinę, pedagoginę, psichologinę, informacinę ir kitą pagalbą mokiniams;
5.3. telkti vietos bendruomenę ir socialinius partnerius, didinti jų galimybes rūpintis makonių socializacija.

III. PAILGINTOS DARBO DIENOS GRUPĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

6. Grupės užsiėmimų pobūdį lemia ugdymo(si) tikslai ir mokinių interesai.
7. Nuosekliai, planingai ir turiningai organizuoja veiklą, atitinkančią mokinių amžių.
8. Grupę sudaro 1-4 klasių mokiniai.
9. Į grupę mokiniai priimami tėvams pateikus raštišką prašymą ir sudarius rašytinę paslaugos teikimo sutartį su mokinio tėvais (globėjais/rūpintojais).
10.Komplektuojama Grupė atsižvelgiant į pateiktus tėvų prašymų skaičių dėl Grupės lankymo. Maksimalus skaičius - 24 mokiniai (Grupės veikla einamaisiais mokslo metais tęsiama neatsižvelgiant į mokinių skaičiaus kitimą).
11.Grupę lankančių mokinių sąrašas tvirtinamas direktoriaus įsakymu rugsėjo mėnesio
12. Grupės veikla fiksuojama neformaliojo ugdymo dienyne, laikantis neformaliojo dienyno fiksavimui skirtų reikalavimų.
13.Grupės veikla vykdoma pagal direktoriaus įsakymu patvirtintą darbuotojo darbo laiko
14. Grupėje dirbantys pedagogai organizuoja saugią mokinių priežiūrą, kryptingą pažintinę, meninę, sportinę veiklą Grupės, Mokyklos patalpose ir Mokyklos teritorijoje.
15. Įsipareigoja saugoti mokinių sveikatą.
16. Pagal galimybes sudaro sąlygas mokinių saviraiškos poreikiams tenkinti.
17. Pagal poreikį teikia pagalbą atliekant namų darbų užduotis.
18. Užtikrina savalaikį mokinių nuvykimą į papildomojo ugdymo užsiėmimus Mokykloje.
19. Informuoja tėvus/globėjus apie mokinių savijautą, sveikatą, elgesį, veiklą pailgintos
20. Veikla Grupėje organizuojama pagal sudarytą ir direktoriaus įsakymu patvirtintą veiklos planą ir su direktoriaus pavaduotoju ugdymui ir neformaliam ugdymui suderintą dienotvarkę.
21.Pailgintos darbo dienos grupės veiklą gali vykdyti darbuotojas, turintis pedagoginį

V. PAILGINTOS DARBO DIENOS GRUPĖS FINANSAVIMAS

22. Grupės veikla finansuojama iš Elektrėnų savivaldybės lėšų.
23.Grupės pedagogo (auklėtojo), kuris yra mokyklos etatinis darbuotojas, atlyginimas skaičiuojamas pagal galiojančius skaičiavimo koeficientus, atsižvelgiant į pedagogo išsilavinimą,

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

24.Grupės veiklos priežiūrą vykdo direktoriaus pavaduotojas ugdymui ir neformaliam
25. Esant reikalui Grupės veiklos aprašas gali būti keičiamas ar papildomas.