Tikslai ir uždaviniai

1. TIKSLAS – Nuolat ir sistemingai tobulinti ugdymo procesą

Uždaviniai:

 • Atnaujinto ugdymo turinio programos įgyvendinimas
 • Ugdymo turinio integravimas
 • IKT panaudojimo galimybių didinimas ir racionalus taikymas
 • Mokytojų kvalifikacijos tobulinimas ir dalijimasis pedagogine patirtimi
 • Vertinimo sistemos tobulinimas
 • Kokybiškas mokyklos veiklos įsivertinimo išvadų taikymas planuojant mokyklos veiklą

2 TIKSLAS – Visapusiškas asmenybės ugdymas

Uždaviniai:

 • Vertybinių nuostatų formavimas, ypatingai puoselėjant tautiškumą ir pilietiškumą
 • Sąlygų ugdytis sveikoje ir saugioje aplinkoje sudarymas, sveikos gyvensenos nuostatų formavimas
 • Socialinės, kultūrinės ir komunikacinės kompetencijos ugdymas
 • Ekologinės kultūros ugdymas
 • Įvairiapusė mokyklos bendruomenės plėtra
 • Mokyklos aplinkos puoselėjimas

3 TIKSLAS – Materialinės bazės atnaujinimas ir turtinimas

Uždaviniai:

 • Vidaus erdvių optimizavimas, materialinių išteklių pritaikymas, atnaujinimas ir turtinimas
 • Kokybiškos sportinės aplinkos kūrimas, pritaikant erdves mokinių fiziniam aktyvumui stiprinti
 • Mokyklos teritorijų tinkamas įrengimas
 • Materialaus turto atnaujinimas ir įsigijimas