Elektrėnų sav. Vievio Jurgio Milančiaus pradinė mokykla skelbia konkursą psichologo pareigoms užimti

Kvalifikaciniai reikalavimai:
1. Aukštasis išsilavinimas ir psichologo kvalifikacija (specialybė) ir ne žemesnis nei psichologijos magistro kvalifikacinį laipsnis ar jam prilyginama kvalifikacija (ne mažiau nei 200 kreditų apimties nuosekliųjų universitetinių psichologijos krypties studijų)
2. Gebėjimas teikti psichologinę pagalbą įvairių psichologinių problemų bei specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams.
3. Gebėjimas inicijuoti ir dalyvauti įgyvendinant progimnazijos bendruomenei aktualias psichologinių problemų prevencijos priemones.
4. Gebėjimas bendradarbiauti bei dirbti su jais komandoje, sprendžiant mokinio problemas.
5. Gebėjimas bendrauti ir bendradarbiauti, konstruktyviai spręsti problemas.
6. Informacinių komunikacinių technologijų valdymas ir taikymas profesinėje veikloje.

Psichologas vykdo šias funkcijas: Psichologas konsultuoja psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus) šių problemų sprendimo klausimais; rengia individualias rekomendacijas mokinio psichologinėms, asmenybės ir ugdymosi problemoms spręsti; inicijuoja, rengia ir įgyvendina psichologinių problemų prevencijos programas; šviečia mokyklos bendruomenę vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais; atlieka aktualius mokykloje psichologinius tyrimus, atsižvelgdamas į mokyklos bendruomenės poreikius; dalyvauja mokyklos vaiko gerovės komisijos darbe; dalyvauja kuriant rengiamas mokinio psichologinio vertinimo metodikas, mokslo ir studijų institucijų vykdomus projektus; tinkamai vykdo kitas funkcijas, numatytas mokyklos nuostatuose, pareigybės aprašyme, vidaus tvarkos taisyklėse.

Privalumai: darbo patirtis bendrojo ugdymo mokykloje;

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:
Prašymą leisti dalyvauti atrankoje.
Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;
Išsilavinimą patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;
Gyvenimo aprašymą (CV);
Pedagogo kvalifikaciją patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;
Pretendentas gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas;
Kiti kvalifikaciją ir patirtį patvirtinantys dokumentai.

Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.
Darbo krūvis: 1 pareigybė, 40 val. per savaitę.
Atrankos būdas: pokalbis
Darbo sutarties rūšis: neterminuota

Dokumentai priimami asmeniškai, adresu: Semeliškių g. 38, Elektrėnų sav. Vievio Jurgio Milančiaus pradinės mokyklos direktorei Ingridai Tviragienei, siunčiant registruotu laišku arba elektroniniu paštu: vievio.pradine@gmail.com. Informacija teikiama tel.: (8 528) 27678, ( 8 528) 26181.

Pretendentai, atitinkantys konkurso atrankos reikalavimus, bus informuojami ir kviečiami pokalbiui asmeniškai.

Elektrėnų sav. Vievio Jurgio Milančiaus pradinė mokykla skelbia konkursą specialiojo pedagogo pareigoms užimti

Konkursas vykdomas pagal Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašą patvirtintą LR švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. V-1680.

Darbo pobūdis:

Atlikti mokinių (vaikų) pedagoginį vertinimą, siūlyti ugdymo formą, būdus ir metodus, rekomenduoti teikti specialiąją pedagoginę bei specialiąją pagalbą mokiniams (vaikams); konsultuoti specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus), mokytojus, pagalbos mokiniui specialistus specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo, ugdymo organizavimo klausimais; teikti metodinę pagalbą mokytojams, pagalbos mokiniui specialistams ir tėvams (globėjams, rūpintojams) mokinio (vaiko) pažinimo, specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių (vaikų) ugdymo bei jo organizavimo, įvairių specialiųjų pedagoginių problemų sprendimo klausimais, skleisti ir diegti specialiojo ugdymo naujoves; analizuoti dokumentus, susijusius su specialiųjų poreikių turinčių mokinių ugdymu; rengti ir įgyvendinti projektus bei programas; dalyvauti išbandant naujas pedagoginio vertinimo metodikas; tvarkyti ir pildyti darbo dokumentus.

 Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

Prašymą leisti dalyvauti atrankoje.
Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją.
Išsilavinimą patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;
Gyvenimo aprašymą (CV);
Pedagogo kvalifikaciją patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;
Pretendentas gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas;
Kiti kvalifikaciją ir patirtį patvirtinantys dokumentai.

Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.

Reikalavimai:
Aukštasis universitetinis išsilavinimas, specialiojo pedagogo profesinė kvalifikacija.
Projektų rengimo patirtis.
Gebėjimas naudotis informacinėmis technologijomis.
Gebėjimas bendrauti, bendradarbiauti ir dirbti komandoje.
Sugebėjimas spręsti iškilusius nesklandumus.
3 metų specialiojo pedagogo darbo patirtis būtų privalumas.

Darbo krūvis: 0,5 etato, 11,5 val. per savaitę.
Atrankos būdas: pokalbis
Darbo sutarties rūšis: neterminuota

Dokumentai priimami asmeniškai, adresu: Semeliškių g. 38, elektrėnų sav. Vievio Jurgio Milančiaus pradinės mokyklos direktorei Ingridai Tviragienei, siunčiant registruotu laišku arba elektroniniu paštu: vievio.pradine@gmail.com. Informacija teikiama tel.: (8 528) 27678, ( 8 528) 26181.

Pretendentai, atitinkantys konkurso atrankos reikalavimus, bus informuojami ir kviečiami pokalbiui asmeniškai.